DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

www.aurea-art.coms’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de “Chrome for mobile”, “Firefox for mobile”, “Safari mobile”, “Opera Mini” i navegador natiu d’Android.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat al febrer de 2023.

Situació de compliment

El lloc web de www.aurea-art.com és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent (totes elles qüestions en revisió que seran millorades en successives versions dels portals):

Algunes de les imatges haurien d’estar marcades com a decoratives.
En algunes pàgines hi ha problemes en l’ordre de lectura i tabulació.

Vídeo inicial de presentació

Càrrega desproporcionada

No aplica.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 13 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 6 de febrer de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del correu aurea@aurea-art.com

Pot presentar:
Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per www.aurea-art.com .com a través del formulari de contacte del portal (Assumpte: “Accessibilitat de les webs“). Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri.